•  
  •  
  •  
 

Учебна 2021/2022 г.

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

        Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:
- Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
- Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
- Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Допустими дейности
• Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
• Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
• Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
• Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
• Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.
В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включени в заповед на министъра на образованието и науката.
Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

Учебна 2020/2021 г.

По проект проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“ , съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове за учебната 2020 / 2021 г. се сформира 1 сборна група с ученици от 1, 2 и 3 клас- клуб по интереси  по ключови дигитални умения- базови" Аз и компютъра"

 

УЧЕБНА 2019/2020 г.

През учебната 2019/2020 г. ОУ „Алеко Константинов“ се разработва по проект „Подкрепа за успех“, който може да се сформира по една група за обучителни затруднения по БЕЛ в начален и прогимназиален период.

Първа група: "Пиша, разказвам, съчинявам" с ръководител Зеенеб Хюсеинова

Включва ученици от 1 и 2 клас.

 

Втора група: "Обучителни затруднения по БЕЛ в 6 клас" с ръководител Назмие Хюсеин

Включва ученици от 6 клас.

 

Сформиране и две групи за Занимания по интереси по Национална програма:

Първа група: Клуб "Математиката - прозорец към света" с ръководител Фатме Ахмед

Включва ученици от 2 и 4 клас.

На 16.12.2019 г. се проведе първата публична изява на групата Клуб "Матаматиката-прозорец към света".Учениците от 2 и 4 клас бяха много активни и развълнувани. Трябваше да открият и поправят грешките в задачите и проверят работата на своите съученици. Беше им много забавно. Работиха индивидуално и в екип.Темата за часа беше: Математически фолклор. Гледай, съмнявай се, проверявай!

 

 

 

За периода от 18.06.2020 г. до 30.06.2020г. учениците от 4 клас  в  ЗИ - Клуб "Математиката-прозорец към света", с ръководител-Фатме Ахмед, бяха много развълнувани и весели след дългата раздяла, заради  Пандемията. Всички се включиха в заниманията-решаваха математически кръстословици, забавни задачи и ребуси. Бяха активни и най-важното е, че се забавляваха. 

 

 

 

Втора група: Клуб "Ритмика и танци" с ръководител Ревасие Мустафа

Включва ученици от 4 и 6 клас.

На 20.12.2019 г. от 10:00 ч. в салона на училището се проверява Коледен празник. Клуб "Ритмика и танци" с ръководител г-жа Ревасие Ахмед представител изглежда си публична изява. Бяха показват родители, ученици, учители и всички желаещи от селото. С много пъстрота и настроение участници изграждат блестящо своите хора и танци. Избирайте на талантливите момичета и момчета бяха бурно аплодирани от публиката.

 

 

 

Снимки  от награждаването на участниците в Клуб "Ритмика и танци"

 

 

 

   

   

 

Учебна 2017/2018 г.

В ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"

РАБОТИМ ПО ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

За учебната 2017/2018 г. може да се сформират 5 групи, от които 2 са за преодоляване на обувки за обувки по БЕЛ и 3 групи за дейности по интереси в облачно изкуство и култура и спорт

Дейности по интереси:

 

1. Домашен бит и техника

Публична изява от група "Домашен бит и техника" за учебник 2017/2018 г.

Тема: Откриване на изложба от всички произведени материали.

На 22.12.2017г. се провежда Публична изява на група „Домашен бит и техника“. Учениците бяха  много развълнувани и радостни. Голям интерес се включи в този проект.Чрез тези дейности те надграждат уменията и се мотивират да работят екипите.Участваха с желание.Малки и големи са отзоваха с голямо внимание към това, което се чувства чувство на увереност в себе си си и се радваха с празнично настроение. Беше изложено цялото творчество по проект.Извънкласната дейност се провежда в класната стая.Присъстваха родители и ученици.

    Наистина и някои снимки от това:

 

 

Снимки от публичната изява на групата "Домашен бит и техника" от 09.05.2018 г.

Тема: Кукерски маски от цветен картон и велпапе. 

      На 09.05.2018 г. се провежда публична изява на група "Домашен бит и техника". Учениците бяха много развълнувани и радостни. Всяко дете дете с голямо желание създава за Кукерска маска, помогнаха и има майки. Придобийте и знания за кукерите и вие носете.Учениците използват чувство за увереност в себе си .. Извънкласна дейност се провежда в класната стая. Присъстваха и родители.

 

 

     На 16.05.2018 г. се провежда публична публикация на ученици от 2 и 4 клас, включени в групата за дейности по интереси - „Домашен бит и техника“ по проект „Твоят час“, с ръководител г-жа Фатме Ахмед. Със сръчност, желание и голямо удоволствие на децата показаха умения при работа с картон и цветна хартия. Прилагайте практически конкретни знания от часовете по Домашен бит и техника. Направете изложба във фоайето на училището.

  

  

      На 30.05.2018 г. се провежда след публична публикация на ученици от 2 и 4 клас с група за дейности по интереси - "Домашен бит и техника", включени в проекта "Твоят час", с ръководител г-жа Фатме Ахмед. С голямо удоволствие учениците показаха своите творения, създадени през цялата година. Бяха много развълнувани, като цяло цялото това творчество беше изложено в класната стая. Получиха награди и грамоти за участие в групата. Бяха поканени и други ученици, учители и родители.


  

  

 

2. Български народни танци

ГРУПА „ Български народни танци ” с ръководител г-жа Ревасие Мустафа представител представи си публична изява по проект „Твоят час”. С чар, забавление, артистичност и увереност талантливите момичета и момчетата изпълняват своите танци и хора в Коледното тържество и затваряне публикация с Коледната магия.    

  

  

     На 27.05.2018г. (Неделя) в с. Руен, обл. Бургас провежда традиционни празници на общината.

     ГРУПА „Български народни танци” представи поредната си публична изява по проект ”Твоят час”. Присъстваха родители, ученици, учители и всички гости на общината. Участничките изиграха блестящо вашите танци. Избирайте на талантливите момичета и момчета бяха бурно аплодирани от публиката. Всички се забавляваха. Ентусиазъмът на усмихнатите участници осигурява празнична атмосфера. За прекрасна група група получи благодарна грамота.

  

 

  

               На 13.06.2018 г. (сряда) учениците от групата „Български народни танци“ получиха грамоти за участие в проекта по „Твоят час“. има възможност да покажете таланта си като участват във всички училищни празници.

  

  

3. "Чудесата на моите ръце"

Изложба за изработка на предмети и творби в групата по интереси „Чудесата на моите ръце“ по проект „Твоят час“ с ръководител г-ца Назмие Хюсеин. Учениците от 6 и 7 клас с радост и интерес се включват и показват, че умеят в създаването на предмети и украса за Коледното тържество.

 

  

  

На 02.03.2018г. (петък) от 15:50 часа в салона на ОУ „Алеко Константинов“ –с. Добромир беше открит изложението за създаване на предмети от групата по интереси „Чудесата на моите ръце“ с ръководител г-ца Назмие Хюсеин по проект „Твоят час“. Учениците от 6 и 7 клас с желание се включват в създаването на мартеници и знаменца във връзка с Националния празник на България 3-ти март и Баба Марта. Изложбата е посетена от родители, учители и съученици на участници, които с възхищение разгледат създаването на творби и пожелават много творчески успехи.

    

    

   

На 01.06.2018г. от 15:40 часа в салона на ОУ „Алеко Константинов“ - с. Добромир е подреден Изложба за създаване на предмети в групата за дейности по интереси „Чудесата на моите ръце“ по проект „Твоят час“. 

  

      

  

 

     

     Преодоляване на обучителни затруднения

 

1. "Подготовка за НВО по БЕЛ - ІV клас"

СНИМКИ ОТ ПУБЛИЧНАТА ИЗЯВА НА ГРУПАТА И НАГАРАЖДАВАНЕ (08.05.2018 г.)

 

 

 

2. "Подготовка за НВО по БЕЛ - VІІ клас"

На 15.05.2018г. от 16:00 часа в ОУ „Алеко Константинов“ –с. Добромир провежда публична изява на групата за преодоляване на обувките за строения по БЕЛ -   `` Подготовка за НВО по БЕЛ – 7 клас `` по проект „Твоят час” с ръководител г-жа Емине Халис. Публична изява се провежда под формата на тест в голяма част от учителите в старши класове - г-жа Фатме Ахмед и г-н Мустафа Мустафа. Целта на изявата е да покажете напредналите на учениците в групата за преодоляване на обувките за строения по БЕЛ в 7 клас, за да имате увереност в своите знания и умения, които да се представят на предстоящото НВО по БЕЛ на 21.05.2018 г. и пред публика.

Снимки от публичната изява на групата (15.05.2018 г.)

 

  

 

 

 

За учебната 2016/2017 г. сформират се с 6 групи, от които 3 са за преодоляване на обувки със затруднения и 3 групи за дейности по интереси в облачно изкуство и култура и спорт 

Дейности по интереси:

 

1. Зумба за деца и спортни Игри

Първата Публична изява на групата зъба KIDS -
 с участието на ученици от 5,6 и 7 клас беше вълнуващо и изцяло с емоции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На 11.05.2017г. момичетата от групата <ZUMBA KIDS> отлично се представи на поредната си публична изява.
Всички бяха божествени в една или друга хореография. 
 
  
 
  
 
  
 
Снимка след следващата публична изява на група и награждаване с грамоти на 15.06.2017 г.

2. Майсторски ръце

Снимки на групата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публична изява - украсяване на читателя за патронния празник на училището

   

       

      

Снимки от последната публична изява на групата и награждаване на 07.06.2017 г.

  

 

3.Приказния свят в нас

Снимки на групата

 

 

 

 

 

 

 

 

Награждаване на участниците в групата с грамоти след последната публична изява на 30.05.2017 г.

 

      Преодоляване на обучителни затруднения

 

 

1. Математика за всички

СЪСТЕЗАНИЕ

 

  

  

    

Снимки след последната публична изява на групата на 02.06.2017 г. и награждаване с грамоти 

  

 

2. Преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература - 3 клас

 

Работа с родители

  

  

     

Награждаване на участниците в групата след последното занятие на групата на 29.06.2017 г.

 

3.Подготовка за НВО по БЕЛ - VІІ клас

 Пробно НВО по БЕЛ - VІІ клас

 

  

 

  

       

Снимка след последната публична изява на групата на 15.05.2017 г. и награждаване

 

В ОУ "Алеко Константинов" работим  по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.

Има сформирани 3 групи:

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  БЕЛ

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  І- ІІІ  КЛАС

График и програма

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ В КЛАС

График и програма

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛ

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ VІІ КЛАС

График и програма

 

Календар

 

Карта

 

Полезни връзки