•  
  •  
  •  
 

Документация за учебната 2020/2021 г.

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2020/2021 г.

План за работа за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на ученици за учебната 2020/2021 г.

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата на учебната 2020/2021 г.

Седмично разписание на записването в началния етап на първия учебен срок на учебната 2020/2021 г.

Седмично разписание на записването в гимназиален етап за първия учебен срок на учебната 2020/2021 г.

Дневен и седмичен режим за учебната 2020/2021 г.

Училищен учебен план за първи клас.

Училищен учебен план за втори клас

Училищен учебен план за 3 клас

Училищен учебен план за 5 клас

Училищен учебен план за 7 клас

Календарен план за действие през учебната 2020/2021 г.

Годишен план за действие през учебната 2020/2021 г.

Етичен кодекс на училищната общност в ОУ "Алеко Константинов" - с. Добромир

Правилник за вътрешния трудов ред в ОУ "Алеко Константинов" - с. Добромир

Годишен план за контролна дейност на директора за учебна програма 2020/2021 г.

План за заседание на ПС

План за комисия по БДП

План за оценка на дейността

План за комисия за организация и провеждане на търсене и мероприятия за учебната 2020/2021 г.

План за екип за ГЗЕИО за учебната 2020/2021 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2020/2021 г.

План за комисия при приемане на дарения за учебната програма 2020/2021 г.

Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционалната квалификационна дейност

Годишна училищна програма за ЦДО за учебната 2020/2021 г.

Мерки за повишаване на качеството на обучението през учебната 2020/2021 г.

Програма за предоставяне на равни възможности за съобщаване на деца и ученици от въображаеми групи

План за работа на комисия по ЗБУВОТ

План за комисия по спортно - туристическа дейност

План за работа на комисия по етика

Работна инструкция "Регистрация и докладване на сигнали и нарушения на етичния кодекс на училищната общност"

Правилник ЗБУВОТ

Правилник за пропусквателния режим в ОУ "Алеко Константинов" - с. Добромир

Спортен календар

Програма за усвояване на Книжовния български език

Отчет за третото тримесечие на 2020 г.

 

Документация за учебната 2019/2020 г.

Седмично разписание на списанието за 2-ия учебен срок на учебната 2019/2020 г. за начален и прогимназиален етап

Седмично разписание на списанието за І-ия учебен срок за учебник 2019/2020 г. за начален етап

Седмично разписание на списанието за І-ия учебен срок за учебник 2019/2020 г. за прогимназиален етап

Годишен и календарен план

Правило за вътрешния си труд ред в ОУ "Алеко Константинов" - с. Добромир

План за качествена дейност

Мерки за показване на това обучение на учебник 2019/2020 г.

Програма за усвояване на книжовно чрез български език

Програма за превенция на ранното обучение в училище през учебната 2019/2020 г.

Програма за представяне в равнина за общуване на деца и ученици от въображаеми групи за учебник 2019/2020 г.

Годишна училищна програма за ЦДО за учебник 2019/2020 г.

Етичен кодекс на училищната общност в ОУ "Алеко Константинов" - с. Добромир

Работна инструкция за "Регистрация и проверка на сигнали за външни работи по Етичен кодекс на училищната общност"

План за работа на когото по Етика

Планирайте каквото и да е осигурено на ЗБУВОТ

ПЛАН ЗИМА

ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

План за екипа за ГЗЕИО

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИТЕ, УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР В ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ". С. ДОБРОМИР

Стратегия за развитие на ОУ "Алеко Константинов" - 2016-2020 г.

Годишен план за контролна дейност на директора за учебната 2019/2020 г.

Училищни учебни планове за І, ІІ, ІV и VІ класове

Дневен и седмичен режим

План за комисия по БДП

Тематичен план за заседание на ПС

Правилник за пропусквателния режим в ОУ "Алеко Константинов" - с. Добромир

Спортен календар

Отчет за бюджета за месец септември 2019 г.

Отчет за бюджета за месец октомври 2019 г.

Отчет за бюджета за месец ноември 2019 г.

Отчет на бюджета за м. декември 2019 г.

Отчет на бюджета за м. март 2020 г.

Бюджет 2020 г.

Отчет на бюджета за м. юни 2020 г.

Отчет на бюджета за м. юли 2020 г.

 

Документация за учебната 2018/2019 г.

Правилник за вътрешния трудов ред в ОУ "Алеко Константинов" - с. Добромир

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" - С. ДОБРОМИР

Правилник  за дейността на ОУ "Алеко Константинов" - с. Добромир, общ. Руен, обл. Бургас

Годишен план за дейността на ОУ "Алеко Константинов" - с. Добромир, общ. Руен, обл. Бургас

Годишен план за контролната дейност на директора за учебната 2018/2019 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Тематичен план за заседанията на ПС.

План за квалификационната дейност за учебната 2018/2019 г.

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи за 2018/2019 г.

Мерки за повишаване на качеството на образованието през учебната 2018/2019 г.

Годишна училищна програма за целодневна организация по учебния ден за 2018/2019 г.

Дневен и седмичен режим

Училищни учебни планове за І, ІІІ, V и VІІ класове за учебната 2018/2019 г.

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Правилник за пропускателния режим в ОУ "Алеко Константинов" - с. Добромир

План-програма за усвояване на книжовния  български език

План на комисията по БДП

Спортен календар за учебната 2018/2019 г.

Седмично разписание на часовете за І-ия учебен срок за учебната 2018/2019 г.

Отчет на бюджета за месец август 2018 г.

Отчет на бюджета за месец септември 2018 г.

Отчет на бюджета за месец октомври 2018 г.

Отчет за бюджета за месец ноември 2018 г.

Отчет за бюджета за месец декември 2018 г.

Седмично разписание в часовете за ІІ-ия учебен срок за учебната 2018/2019 г.

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2019 г.

Бюджет 2019 г.

Отчет на бюджета за м. април 2019 г.

Отчет на бюджета за м. май 2019 г.

Отчет на бюджета за м. юни и за второто тримесечие на 2019 г.

Отчет на бюджета за м. юли 2019 г.

Отчет на бюджета за м. август 2019 г.

 

 

Документация за учебната 2017-2018 г.

Правилник за дейността на ОУ "Алеко Константинов" - с. Добромир, общ. Руен, обл. Бургас

Годишен план за дейността на ОУ "Алеко Константинов" - с. Добромир, общ. Руен, обл. Бургас

Стратегия за развитие на ОУ "Алеко Константинов" - 2016-2020 г.

Организация на учебния ден

Дневен и седмичен режим

Правилник за вътрешния трудов ред в ОУ "Алеко Константинов" - с. Добромир

Етичен кодекс на училищната общност в ОУ "Алеко Константинов" - с. Добромир

Правилник за осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд

Програма за превенция на ранното напускане на училище

План-програма за усвояване на книжовния български език

Програма за осигуряване на равни възможности за включване на децата и учениците от групите с увреждания

Тематичен план на заседанията на ПС

План за квалификационна дейност за учебната 2017-2018 г.

Училищни учебни планове за ІІ и VІ клас за учебната 2017-2018 г.

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Мерки за повишаване на качеството на образованието през учебната 2017-2018 г.

План за контролната дейност на директора

Правилник за пропускателния режим в ОУ "Алеко Константинов" - с. Добромир

План за БДП

Спортен календар за учебната 2017-2018 г.

Седмично разписание на часовете за І учебен срок за учебната 2017-2018 г.

Система за взаимодействие между учителите, учениците и техния личен лекар

Отчет на бюджета за м. септември 2017 г. и за третото тримесечие на 2017 г.

Отчет на бюджета за м. октомври 2017 г.

Отчет на бюджета за м. ноември 2017 г.

Отчет на бюджета за м. декември 2017 г. и за четвъртото тримесечие на 2017 г.

Седмично разписание на часовете за ІІ учебен срок на учебната 2017/2018 г.

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2018 г.

Бюджет 2018 г.

Отчет на бюджета за месец април 2018 г.

Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2018 г.

Отчет на бюджета за месец юли 2018 г.

Документация за учебната 2016-2017 г.

Правилник за дейността на ОУ "Алеко Константинов" - с. Добромир, общ. Руен

Анекс към ПДУ за ГЗЕИО

Годишен план за дейността на ОУ "Алеко Константинов"

Училищни учебни планове за І и V клас

Правилник за вътрешното трудово право в ОУ "Алеко Константинов"

Стратегия за развитие на ОУ "Алеко Константинов" - 2016-2020 г.

Дневен режим в ОУ "Алеко Константинов", с. Добромир

План за квалификационна дейност за учебната 2016 - 2017 г.

План за контролната дейност на директора ,

Правилник за осигуряване на безопасни условия за образование, обучение и труд.

Правилник за пропускателния режим в ОУ "Алеко Константинов", с. Добромир

Програма за осигуряване на равни възможности за включване на децата и учениците от групите с увреждания.

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден.

Програма за превенция на ранното напускане на училище.

Училищна програма за повишаване на качеството на образованието в ОУ "Алеко Константинов", с. Добромир, община Руен, област Бургас.

Етичен кодекс на училищната общност в ОУ "Алеко Константинов"

План за работа на училищния координационен съвет за борба с корупцията в училище по изпълнение на "Механизъм за противодействие на училищното насилие"

План за БДП .

Календарен план

Отчет трето тримесечие

План-програма за усвояване на БКЕ.

Седмично разписание на часовете за І учебен срок на учебната 2016-2017 г.

Тематичен план за заседанията на ПС

Отчет за месец октомври

Отчет за месец ноември

Отчет за месец декември 2016 г. и за 12 месеца

Седмично разписание на часовете за ІІ учебен срок на учебната 2016-2017 г.

Отчет за първия тримесечие на 2017 г.

Бюджет за 2017 г.

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

Отчет за м. май 2017 г.

 Отчет ІІ тримесечие

Отчет за м. юли 2017 г.

Отчет за м. август 2017 г.

 

Документация за учебната 2015-2016 г.

 

Правило за вътрешни ред

<< Отчитане на бюджета - разход за 3 месеца (2015г.)

<< Отчитане на бюджета - разход за 6 месеца (2015г.)

<< Отчитане на бюджета - разход за 12 месеца

<< Отчитане на бюджета - разход за 7 месеца

Бюджет 2016 г.

<< Отчет за второто тримесечие

<< план Годишен

<< Тримесечен отчет

<< Контролна дейност

<< Правила за работа на ОУ "Ал.Константинов" с.Добромир, общ.Руен

<< Седмично разписание II срок прогимназиален момент

<< Седмично разписание II срок на начален момент

<< Училищен учебен план

<< Дневен режим на институцията

<< График за проверка на ДЧК от класните ръководители

 

Календар

 

Карта

 

Полезни връзки